นโยบายการจัดซื้อ

1.กฏและข้อระเบียบ

 • บริษัทเครืออัลแวค ดำเนินกิจกรรมตามกฏระเบียบข้อบังคับ และบรรทัดฐานสังคมและความชอบธรรมของสาธารณชน
 • เราปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.การดูแลรักษาและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรี

 • บริษัทสนับสนุนและรักษาความเป็นธรรมและเสรีในการประกอบการธุรกิจไว้ในกลุ่มคู่ค้ากับทางบริษัท โดยไม่แบ่งแยกประเทศ
 • บริษัทไม่แสวงผลประโยชน์กับกลุ่มคู่ค้าธุรกิจกับทางบริษัท โดยมิชอบธรรม

3. ความความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มคู่ค้าธุรกิจกับทางบริษัท

 • บริษัทบังคับใช้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด สำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกลุ่ม กรรมการและพนักงานของบริษัท

  ได้มีการตัดสินใจและใช้ความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของชื่อเสียง

  ในกลุ่มบริษัท

4.การจัดซื้อจัดหาชั้นนำของโลก

 • เราเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อชิ้นส่วนจากแหล่งทั่วโลก และในขณะเดียวกันก็รักษาความพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ ของเรา
 • เราได้มีความร่วมมือกับค้าทางธุรกิจของเราในต่างประเทศ เพื่อจักหาอุปกรณ์เทคโนโลยี และบริการที่เหนือกว่า

5. การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • บริษัทตระหนักและได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญต่อมนุษย์ชาติ โดยการดำเนินงานธุรกิจทั้งหมดของเรานั้น มีเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วย

  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 • บริษัทของเราส่งเสริมการจัดซื้อซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนามาตรฐานซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม