นโยบายคุณภาพ

“การรักษาและคงไว้ ในความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัทอัลแวค มาจากการรับประกันคุณภาพที่ดีเยี่ยมของสินค้า”

บริษัทในเครืออัลแวค มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มที่ ด้วยการเตรียมการล่วงหน้า อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการจากทั่วโลก และพร้อมจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยป้องกัน ควบคุมและการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง