ULVAC Field Service Support for Equipment, bringing together the wisdom of the group.
We provide a full spectrum of customer support, ranging from introduction and operation of equipment, field support, evaluation and analysis, supply of materials and parts, to maintenance of vacuum pumps and other products, on a global basis as part of our efforts to ensure customer satisfaction after they purchase equipment.In order to make sure that we can meet increasingly diverse and sophisticated demands in the future, we are further exploring invaluable services by bringing together the wisdom of our group companies, including the original technologies and service knowhow that they have developed through their own efforts, so as to support customers to enable them to achieve satisfaction in their production activities. 

 

 

1.  System Design & Modification

 • System Design Service
 • System Modification Service
 • Vacuum Technology Consult

2. On-Site Service Support

 • On-Site Machine Overhaul , repair service
 • Machine Relocation , remodelling, relocation,
  disposal to overall maintenance.
 • Preventive maintenance.
 • In-House Vacuum Technology Training.

3.  Parts Service

 • Vacuum Machine spare part planning

ULVAC ของเราให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเสนอสินค้าและการใช้อุปกรณ์การสนับสนุน ด้านงานซ่อมบำรุงการประเมินผลและการวิเคราะห์  การจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนการซ่อมบำรุงรักษาปั๊มสูญญากาศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเรา ในการตรวจสอบ ความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ซื้อ สินค้าของเราไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตเราจะนำบริการ โดยการรวบรวมความรู้ความเข้าใจของ บริษัท รวมถึง การอบรมทางด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านบริการลูกค้า เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจในการบริการของเรา จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งคือการสร้างเทคโนโลยี และบริการสูญญากาศที่ดียิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของ ลูกค้าในการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ๆ

 

 

 

 

 

 

โดยให้บริการดังนี้

1.  System Design & Modification

 • บริการออกแบบเครื่องจักรในอุตาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
 • บริการโมดิฟายเครื่องจักรเก่าให้ทันสมัย
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องจักรโดยช่างผู้ชำนาญ

2. On-Site Service Support

 • บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนอกสถานที่โดยทีมช่างผู้ชำนาญ
 • บริการย้ายเครื่องจักร
 • บริการวางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
 • บริการอบรมทางด้านสูญญากาศ

3.  Parts Service

 • บริการให้คำปรึกษาด้านอะไหล่เครื่องจักร