Company Policy

นโยบายการจัดซื้อ

1.กฏและข้อระเบียบ

 • บริษัทเครืออัลแวค ดำเนินกิจกรรมตามกฏระเบียบข้อบังคับ และบรรทัดฐานสังคมและความชอบธรรมของสาธารณชน
 • เราปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.การดูแลรักษาและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรี

 • บริษัทสนับสนุนและรักษาความเป็นธรรมและเสรีในการประกอบการธุรกิจไว้ในกลุ่มคู่ค้ากับทางบริษัท โดยไม่แบ่งแยกประเทศ
 • บริษัทไม่แสวงผลประโยชน์กับกลุ่มคู่ค้าธุรกิจกับทางบริษัท โดยมิชอบธรรม

3. ความความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มคู่ค้าธุรกิจกับทางบริษัท

 • บริษัทบังคับใช้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด สำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมในธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกลุ่ม กรรมการและพนักงานของบริษัท

  ได้มีการตัดสินใจและใช้ความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของชื่อเสียง

  ในกลุ่มบริษัท

4.การจัดซื้อจัดหาชั้นนำของโลก

 • เราเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อชิ้นส่วนจากแหล่งทั่วโลก และในขณะเดียวกันก็รักษาความพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ ของเรา
 • เราได้มีความร่วมมือกับค้าทางธุรกิจของเราในต่างประเทศ เพื่อจักหาอุปกรณ์เทคโนโลยี และบริการที่เหนือกว่า

5. การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • บริษัทตระหนักและได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญต่อมนุษย์ชาติ โดยการดำเนินงานธุรกิจทั้งหมดของเรานั้น มีเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วย

  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 • บริษัทของเราส่งเสริมการจัดซื้อซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนามาตรฐานซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

“การรักษาและคงไว้ ในความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัทอัลแวค มาจากการรับประกันคุณภาพที่ดีเยี่ยมของสินค้า” บริษัทในเครืออัลแวค มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มที่ ด้วยการเตรียมการล่วงหน้า อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการจากทั่วโลก และพร้อมจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยป้องกัน ควบคุมและการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ULVAC, Inc. and each of its group companies (hereinafter referred to as “we / us / our”), as a whole, take a thorough approach to the strict observance of corporate ethics, and laws or ordinances, and we acknowledge that the protection of information such as the names, addresses, phone numbers, and e-mail addresses of individuals which can specify or identify certain individuals (hereinafter referred to as “Personal Information”) is our important social obligation, and we stipulate the following privacy policy and work for the through compliance therewith.

1.    Collection and Use of Personal Information

Upon collecting Personal Information, we shall clarify the purpose of use thereof and collect such Personal Information according to legitimate and fair measures within the scope of our business. The Personal Information we have collected shall be managed with strict accuracy and used within the scope of the purpose of use which we have clarified.

2.    Purpose of Use of Personal Information

The Personal Information which has been provided by individuals shall be used to fulfill our obligations hereunder, to develop and provide better products and services, and to deliver useful information.

3.    Prohibition of Provision to Third Parties

We shall not provide the Personal Information to any third parties other than our group companies and the consignees of our business activities without the consent of the individuals concerned or without just cause such as when being required by law. Also, when we provide the Personal Information to our group companies or the consignees of our business activities, we shall do so under adequate protection and management.

4.    Security Measures

In order to prevent the loss, destruction, alteration, and leakage of the Personal Information under our management, we shall take countermeasures against unauthorized access, countermeasures against computer viruses, and other appropriate information security measures.

5.    Strict Observance and Management Style of Laws or Ordinances

Our officers and employees shall strictly observe the laws or ordinances as well as our regulations concerning the Personal Information.

6.    Continuous Improvement

We shall continuously review and improve our approach to protecting the Personal Information.

Cookie Policy

ULVAC, Inc. and each of its group companies including ULVAC GmbH (hereinafter referred to as “we / us / our”), as a whole, use “cookies” or other tracking technologies to enhance your online experience. We use cookies or other tracking technologies in relation to your use of our website, our web server can, for example, track and record information about which pages in our website your computer visits, and we can improve or customize the products, content, offering or services on our website.

 

What are Cookies?

Cookies are small text files containing a string of characters that can be placed on your computer or mobile device that uniquely identify your browser or device.

Cookies allow a website or services to know if your computer or device has visited that the website or service before. Cookies can then be used to help understand how the website or service is being used, help you navigate between pages efficiently, help remember your preferences, and generally improve your browsing experience. Cookies can also help ensure marketing you see online is more relevant to you and your interests.

 

What types of cookies do we use?

There are generally four (4) categories of cookies: “Necessary cookies,” “Preferences cookies,” Statistics cookies,” and “Marketing cookies.” We use all four (4) categories of cookies on our website. You can find out more about each cookie category below.

 • Necessary cookies:
  Are essential in order to enable you to move around the website and use its features, etc.
 • Preferences cookies:
  Enable a website to save information which has already been entered (e.g., user names, languages choices, and your location), so that it can offer you improved and more personalized functions.
 • Statistics cookies:
  Gather information about how a website is used (e.g., which pages a visitor opens most often, and whether the user receives error message from some pages).
 • Marketing cookies:
  Are used to deliver adverts and other communications more relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement and to help measure the effectiveness of advertising campaigns, etc.

 

We may use cookies or other tracking technologies to manage and measure the performance of advertisements displayed on other websites you are visiting. By visiting our websites, whether as a registered user or otherwise, you acknowledge, and agree that you are giving us your consent to track your activities and your use of the services and functionalities through the technologies described above, as well as similar technologies developed in the future.

 

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient. The law states that we can store cookies on your computer or device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission. This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages. You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website. Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains:  https://www.ulvac.co.th

 

Cookie declaration last updated on 30 June 2020 by Cookiebot:

Necessary (3) 

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

NameProviderPurposeExpiryType
__EC_TEST__ulvac.co.thUsed to remember if the user is accessing the website on a computer or mobile device.SessionHTTP
CookieConsentulvac.co.thStore the user’s cookie consent state for the current domain.1 yearHTTP
mc_session_ids[#]ulvac.co.thThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.1 dayHTTP

Preferences (1) 

Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

NameProviderPurposeExpiryType
wh-widget-cookieulvac.co.thNecessary for the functionality of the website’s chat-box function.1 dayHTTP

Statistics (4) 

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

NameProviderPurposeExpiryType
_gaulvac.co.thRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 yearsHTTP
_gatulvac.co.thUsed by Google Analytics to throttle request rate1 dayHTTP
_gidulvac.co.thRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 dayHTTP
pll_languageulvac.co.thThis cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible.1 yearHTTP

Marketing (12) 

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

NameProviderPurposeExpiryType
ads/ga-audiencesgoogle.comUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel
GPSyoutube.comRegisters a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.1 dayHTTP
IDEdoubleclick.netUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 yearHTTP
test_cookiedoubleclick.netUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 dayHTTP
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 daysHTTP
YSCyoutube.comRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP
yt-remote-cast-installedyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML
yt-remote-connected-devicesyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML
yt-remote-device-idyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML
yt-remote-session-appyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML
yt-remote-session-nameyoutube.comStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML

How long will cookies stay on my computer or device?

Our website uses single-session (temporary) and multi-session (persistent) cookies. Temporary cookies last only as long as your web browser is open, and are used for technical purposes such as enabling better navigation on our website. Once you close your browser, the cookie disappears. Persistent cookies are stored on your computer for longer periods and are used for purposes including tracking the number of unique visitors to our site and information such as the number of views a page gets, how much time a user spends on a page, and other pertinent web statistics. Cookies, by themselves, will not be used to disclose your individual identity. This information identifies your browser to our servers when you visit the website.

 

First and third party cookies

First-party cookies are cookies that belong to us. Third-party cookies are cookies that another party places on your computer or device through our website. Third-party cookies may be placed on your computer or device by someone providing a service for us, for example to help us understand how our website is being used.

Third parties may also set and access their own tracking technologies when you visit our websites and they may have access to information about you and your online activities over time and across different websites or applications when you use our websites. Their use of such tracking technologies is not in our control and is subject to their own privacy policies.

 

How to control and delete cookies

Most web browsers are set up to accept cookies. You may be able to set your browser to warn you before accepting certain cookies or to refuse certain cookies. However, if you disable the use of cookies in your web browser, some services and functionalities of our websites may be difficult to use or may not function correctly, and you may have to manually adjust some preferences every time you visit our website.

We use cookies to optimize your user experience on our websites. For a full website experience, please click on “Allow all cookies.”