นโยคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านคุณภาพ "การรักษาและคงไว้ ในความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัทอัลแวค มาจากการรับประกันคุณภาพที่ดีเยี่ยมของสินค้า " บริษัทในเครืออัลแวค มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างเต็มที่ ด้วยการเตรียมการล่วงหน้า อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการจากทั่วโลก และพร้อมจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม :  บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมโดยการป้องกัน ควบคุมและจัดการของเสียอย่างถูกวิธี ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง